ӣ

 

 

ȭ

 

Э Э ŭȭȭ

 

, ,  ୼ (1. 4, 45). 孜 , ,  . 孼, ଡ଼ ,  , ? ୼ ୼  .  孜 , , 譼୼ ୚୼ . ༭譼 ,  , 孞 ,  ༭譼: ଡ଼ ଡ଼ .

 

ଡ଼, ଡ଼ , ଡ଼ , 孜 , 孞 . (, 56, 35)

 

ĭ Э. Эȭ έ έέ (. )

 

孞", ୞ , " ୼ ,  ଡ଼ 輭 ?" ?  , , . , 輭 ? " ", ," : ' !'"  . 譼  ,   ୼, , . ᭼ ୐  , ଡ଼. , , . 譞.

 

, ଡ଼ 譼 . (, 57, 353)

 

ȭ؎ ŭ Эŭ ĭȭ

 

孞 : " , ". 孞 , .

 

  孜. . , , ༭  ୼  , .  , . , , 譼 .

 

. , , ༭  ୼, 譼 , ୼ . . : (1 7, 23). 子, , ,   , 孞 .

 

, , 孞 , , 譞 , 孞 . , , , ,  , ༭ , . , 孞  . ,  : " , , ".  .

 

, , " , ", , ༭ .

 

ͭ ӭŭ ŭ

 

孜 ଡ଼ , ଡ଼ ଡ଼ 孜. 孜?

 

୐ 孞 , . 孜. , 孜 . , , . , 孞  . , , , , ,  孞  譼 . 譼孚 , ୞  . 譐 , , ?

 

. , 孞 孜. , , 譐 , ; , 譞 . , ଡ଼ , ଡ଼, .

 

, , ୞, . ୼ :  孚 , 孚 ( 5, 28) ୼ , 孞, , 譼 , ୼ 孞 .

 

, , 孞  ୼  ୼ 孜 ? ଡ଼ , 䭜 孜  ୚?

 

ȭ

 

? , , 䭜, , ? 孚 , .  ଡ଼ ?

 

"ȭ؎ͭ ŭ..."

 

୼, 譼   ଡ଼. ༭譼 , ଡ଼ : " , ୼, 歼." ୞ 歼 , , 孞 , . 歼 : , 歼 ( 1, 24), .

 

... , 孜 , , 孞  , 歼 . ( , 30, 570576)

 

έ ӭŭЭ

 

(...) , , , 譼 譼 . 孞 ୼ଡ଼   孼 ,  . ( , 30, 522)

 

ŭέ ŭ

 

? 譜, , 譞 ? 孞 譼୼, ! ୼, , 譞 ? . ୼ , , ୼ 孚. , ?  ୚ , 孞 ? , , , ? , , 孜 , . 譞 ? . , 孚 , ,  , ?  ଡ଼ , ? ? !  孼:  子  , 孞, '༭ ',  ୐  . 孞:  ୚ 弭 , .  .

 

, . 子, 譼 孜 , , , . 孜 ? , , . 孞 , ୚ 歼, , ,  : , , , , , , , , , 孞   歼,  .

 

୼ , ୚ 孜 ? ? , , 譼 譼. ,  , . , , . , ,  , . á , , 孞୼ 孚孜 , ୼ 孜 .

 

, , , ༭ . 譼 子ଡ଼  ,  ? : , . ( 2, 9).  , . . 孞 孜  , , 譼 , 孜 . ୐ , . , , , :  ?  ? ( 40, 8). (, 48, 854855)

 

έ ŭ ѭŭŭ ŭέ

 

, ଡ଼ , 譼孚. , , 孚孜 , , ୼, . 譼 譼, ! ༭, , ,  , 譼孚 歼 . 孚孜 ? 譼 ଡ଼,  㭜 ? (...)

 

 ,    . 孼,  譼  孜  孜 , ?

 

ȭ ŭŭ , ŭ έ

 

? ? , ༭ଡ଼ . , , . , 譼 孜 , . , , , 孞 , , 孞 , ,  . ,  , . : ( 6, 7), ଡ଼. , 孞: ( 2, 9). , , 譞  . ? . , . ୼, .

 

ŭ ĭӭŭέ

 

  , 孞 孚孜. 孚, , ୼ , ୼ . 譼 ୐, 譼 , . 孚孜.

 

, , ୐,  , . 譼 , 孼, , . , 譼  . 譼 , 譼 , 譼 ୐, 譼 , 譼 , , ༭ଡ଼ .

 

୐, , ୼  孜,  ? : , ,  孜,  , . 㭜 , ୼ 孞 孜 (. 2, 15). , , , 孜,  ,  ୐ ?  ୞ ? . ? , , , 譼孚  ,   .

 

ѭӭ, ŭέ ŭȭŭȭ

 

, , , 孼, 譼孚 , , 譼孚, , ,   ୼ . ? , (...) , : "  , , ,  ." 孚,  ୼    孚 ,  ? , ༭ , . ?  ? , 孼,  . 譼 孼:  ,  (. 15, 1). , ,   ଡ଼. ༭ , , .

 

ӭȭ έӭ, ŭǭЭȭ ӭŭ ŭ

 

୚ ୼, 譼 .  , 譼, ଡ଼ 孞 : " , , . ༭ ." ? , 譼 , , 垭, . ? ? , ? ୞? ଡ଼ ?

 

. , ୼ 孚?  ୼  ୼ 孞 ,  . ,  孞  譼 孜 ଡ଼, , ୼, ,  , 孞  ଡ଼ . , , ୞ ଡ଼   , , , ୞ ,  , ଡ଼: " , , , ." ,  ଡ଼ ,  , ୞ 子 . , . ୼ , ୼, . ଡ଼ , 孞  譜. ,  , , 孞 譼.

 

, ଡ଼ , ଡ଼ . 譼, , . , , 譞  , 譞 孞: " , ୼, , : ' , .'"  譞, , .

 

譼 , 譼 , 譼 ? , , , ୞ . ,  . 孞 ୚  , , 쭜 , 孜 .  譼 , 孞୼  , 譞 .

 

έȭ ӭӭ

 

,  ,  , : " , , ,  孞  , ."    ,  . 譼 ༭ , 譼. 孞 , 孞 .

 

. , .

 

, , 孼 ? . 孜  .

 

ŭ έȭ ĭ Эŭ

 

, ? 㭜,  孞, 孚 . .  . 孼  譼 ଡ଼ ଡ଼ 譼 ୼  . , : (1 5, 23). , 孚  , 孚  , , ଡ଼ ୐   ?

 

ŭ ͭ ӭŭȭ?

 

: 譼  ( 3, 12). ? . 譼ଡ଼ 譼 , ଡ଼ .

 

, , 孚. 譼 譼 , , , , , 孞 , . ? ?    子 . 歼 , , , , (1 7, 10). , , : 孚  , , 孞 ,  , : , ୼ ,  孜 ༭   ( 12, 1). 孚  , , (1 15, 31), , 譼 , .

 

, x 孞  , , .

 

έŭέӭȭ

 

୞୼  , 孞 . : ( 8, 44). , ? x 譼  ? , , , , , . ,  . : 譜, ( 8, 2834). , . 譼 , , 譜, .

 

Э ƭ

 

, , , 譚 歼. ? , 孞  , ,  歼, , ,  .

 

? , . ༭  , 譼孚 ୼ , , , . (...)

 

:  ?   ,  , ? ,  ୼ ... (, 48, 935940)

 

έŭ, έ ˭ȭȭ,

ȭ ͭ ӭŭȭ

 

孚 譼 ? 歼 孞 孜, 譞 . 쭜 . ଡ଼ 譼୼ ,  . 譼 ?  ୼ , . 譼. 孞  ?

 

ȭ έ ǭӭ , έ έ

 

? ୐? , 歼, , 歼? , ୞  , , 譼 . 歼 , 歼 譼 . (...)

 

歼? ୐?  ?  , , , . 譼 , , . , (...)

 

ӭȭ έ έȭ

 

ଡ଼? . ୐, . , . . ଡ଼ 孞 ୞ ୐, 譼 ୼ ༭ , . ୼ . , ୼ ଡ଼ , , ୚ .

 

୐ , .  , . ୼ 歼, . 孞 . 譼 .  , 譞 . ୼ ୼ , 譞 . 譼孚 , , . .

 

ଡ଼, ?  ୼ : " , ? ?  , ?  ?" ,  , 孼୞  .

 

 ୼  , ଡ଼. ୐? . ? . . . ( , 62, 413414)

 

έʭ έ

 

, , . , .

 

, , ? , . , , 子  .

 

:  ,   ,  孚 ୼ , ? . ? ,  譼   . 譼 , , . ༭ .

 

, ଡ଼. 譐ଡ଼, ଡ଼ .

 

୼ , . 孞 , 譼 ଡ଼ . ୞ 歼 孼. ,  , , . 孞  ଡ଼. , .

 

ŭ , ŭ έí?

 

"", , " ". , ୼. ୼,  譼 , , .  ? , ୼. . ୼ ୼ ? ୼ . , , . .

 

έ έЭ ǭЭ

 

譜 , , . , , ଡ଼?  ? , ? , , . . , . , , . ? , , , , 孞  孜? , 譼  , 孞 , . , .   : , ᭼ , 譼孚 ( 15, 15).

 

譼 ᭼? . 譼 ᭼, . 譼 , 譼 , . ? 子孜 ୼: , , , , , 子 , .

 

譼  , ୐ ? , , . ? 孞 ? , 譞 .  , , .

 

, , ୼, . ༭ ୐, ,  ୼  ଡ଼ . 孞 . (, 62, 648650)

 

έέ ȭȭ έ ȭ ӭ

 

, ୐ ୐ଡ଼. , , ଡ଼ ଡ଼ ୼ 孞 ,  , 孞 孞.

 

༭  䭜. ( , 30, 352354)

 

" ӭ έ..."

 

: ୼  ୼ . 譼 , 譼. ୼  ,  , 孜 , 孜 (...).

 

ଡ଼? . 譼 , ୼ 孚. 譼,  譼୼  孞 . , .

 

 : " "?  ୼. , , , , .

 

: ,  ୼ 孜, , , ୐ ( 16, 1). 子 ༭譼 , 譚 孜 . ଡ଼ ᭼, ୼ ଡ଼,  . . : ( 1, 24), , 孞 , .

 

୼, , , , , ୞ , , .

 

,  ୐ , 譜 , : , ( 6, 7), . , , ,  , . , . 孚 ,  ୼, , .  . , , , 譼 .

 

ଡ଼,  譼 譼. ( , 48, 983984)

<> έ

 

ŭ ȭέ

 

ଡ଼ , ,  ଡ଼  . ( ), : (. . 2, 24).

 

, : 譼 ଡ଼ ,  ? 譼   ?   ଡ଼ (   ), ,  譼 , . .  . (, 53, 188)

 

ŭ, Э ŭέέ

 

, ୼ଡ଼, , . ,  : ( 10, 18). 子孜 ଡ଼ . ( ୼ଡ଼, 59, 278)

 

,  .

, , . ( , 47, 302)

 

ŭέ

 

... 譼  . (, 53, 124)

 

ĭŭŭ ȭ

 

, . () , . (, 48, 730)

 

ŭͭ Σ

 

... ..., . ( 6, 12).  , , , (. ), . (, 62, 134)

 

ŭέ ŭ

 

譼 , : (1 5, 8). 譼 , (. ): ୼ ୼ 譼 譼 ( 10, 19).

 

έ ŭ ŭ

 

?  . ,  孞  , ,  孞 譼 ଡ଼. ଡ଼ . (, 62, 31)

 

έ­ ŭҭ

 

( ) , 孞 . , ୼:  ? ( 1, 16), , (. 3, 5)  , , . 孼 , ୼ ଡ଼ .

 

弭? ୐ , 譐  譼  歼 , 孜.

 

, , , . ( , 61, 402)

 

έ ŭέέ

 

?  .  ,  . . .

 

୐ 譜. 譜 .

譜. 子 .

 

, , 譜  ୼ ,  ? 譜 譜 . , , , 歼.

 

, . 歼  .

 , ? , . , , , , .

 

,  .  譼 , , , 譼 ୼ . (  ... 49, 253254)

 

ŭ ŭέ ţ έέ

 

 , , 䭜 . ( , 61, 242)

 

Ȋ ŭέέ έέ

 

 , 孞 .

 

, ,  . , , , , ୚  孞  . 譼 , . 孚 . 譼 , , , , .  ,  .

 

, , , . ( 孜... 49, 226)

 

ŭȭ

 

( ଡ଼), 孞 譜 ୼ , : ?

 

. 譼 ଡ଼, ୼, , . ୼ : ? : " ?  ୐ , , 孞 ? ...?

 

ଡ଼? ଡ଼ ୼,   , 孞 孞 , ୼ ?

 

 ?

 

  孞 . ( 53, 126)

 

ƌ ȭ

 

, , : " , 弭 譼, , 譜 ?" 歼 .

 

 , , ୐  譞 歼  譜, 譜  , ୼ . , 譼,  , , ? 孚 , ୞୼  : , ,  ( 25, 41). (, 53, 142)

 

íƊȭ

 

譼 ଡ଼ ? 譼, , ?

 

: (. 3, 5). ? ? , ଡ଼ . . : ()  , . ,  , ( 8, 44). (, 54, 610)

 

ӭ

 

୼ ,  (2 2, 7). ? ୼, : ( 27, 4). , 孜 . , ୼  . 孞 孞 ୼? , . 孞 ? .

 

, , ? . . , , , ୼ଡ଼.

 

, , ୼,  .  , 孞 , , 垭  , ୼ଡ଼ ୚. 譼 ୼ଡ଼, .

 

, , 孞 , 孚 . ( ୼ଡ଼, 49, 278)

 

ȭ ŭ ŭȭ

 

 , ༭ 譼 ୞ . . ( , 30, 536)

 

έȭ έӭ έȭ

 

୞, , . , , ,  .

 

έ έȭ

 

孞   . 譼孚 譼 , 譜  .

 

, , 孞   . ୼  , 孞 孞  , . ୼ ,  ୼ 譼, 子 ,  ,     . ( , 50, 780)

 

̊ŭ

 

: , 譜. , . . 子, , . ୼ . (, 57, 209)

 

ȭ ȭ

 

, , ୼ . , 孜 孞 . . , , .

 

 ୐ 弭. , , ,  ୼ 孞୼ , 譞 譼 孞  , 子 : . ༭ . 孞: ( 6, 2), : , ( 3, 2). ? ? ? . ? ? . ? (. 3, 1).

 

༭ . ୼ , ୼ ୼ ,  孚 . , . ୼ . .

 

, , 譼 譜? , , , , , . . , 子, , , 譜 ,  . ( 49, 157)

 

ŭ έŭ ŭ έŭ

 

༭ ଡ଼ ,   . 譼, 孞 , 譼 , 譼 , , 子  .

 

, , , 譼   .  輭 , 譼 . , 子. 歼, 歼 . ( . , 50, 687)

 

ŭέ ŭȭŭ: ŭ ŭέ Эȭ

 

,  , , .  , . (, 56, 39)

 

ȭӭ έέ ƭ

 

歼 , .

 

 , 譐, ୼ . 譼  歼  . , , ୼ . (, 59, 38)

 

ŭ ȭ ŭ

 

孜. , , , ୐ ༭ଡ଼ , 孞  .

 

孜, 孞 ༭譼 , . ଡ଼ , 孜 ༭ଡ଼ . ( , 59, 137)

 

έ ŭέ

 

譼 ༭ , . , , ,  , .

, , 孞: " 孜!" , 䭜 .

 

, , 孞 . ༭ , . ༭ . ༭ . , . ୼  , 蚭, , , 孼 ୼?

 

譼 : . , , , . 譼 , ,  , 孜 , , , 孜. ,  , , , , 㭜, 譼  孜.

 

譼 ?  ୼ ୼ ୼ 譼, ୼ ,  孜, 譞. ( , 60, 292293)

ȭ έ ... : 譼 , ( 124, 13). 譼 譼 ? : , , 孼 .  ( 22, 31). , 譼 , . , 孚 , , , ଡ଼, , , , 譼孚 , 譜  ? ( 131. , 55, 353)

 

ȭ ȭ

 

୼: " 譼  ?" . , . , ( ), ? , 譼 , , .  . 譼   .

 

 ,   ?  . 孞 孞 .

 

孞 : 孞  . ? 譼 譼  ,  孜, .  子 譼, .  . ,  .

 

譼,  ,   , ,  , 譼 . , , 譼 , . . ( 47, 432434)

 

ȭ έέ, ȭȭ

 

, 譼 , .  , 쭜, .  , , 譼 ?

 

譼 , . 譼 ? .   , , 譼 . .

 

譼  , 子 孚. : 孞 ଡ଼, ( 3, 6). , 孚,  , .   孜.  , . ( 47, 435)

 

Σ

 

, , , . 譼  . 譼 譼 , , 譼 譼  , .

 

, 孜. , , ଡ଼ 孞 , 孞 . ଡ଼ , 譼 .

 

 , ༭ ,  . , 孞  孚孜.

 

(  ୼ 譼 ..., 49, 258262)

 

ȭ

 

, , ଡ଼, ୞ 譼  . 歼 ୼ ༭ , . , 歼, ୞ 譼.

 

, . (, 53, 205)

 

ţӭ έϭ

 

 () , . ୚ ,  ୚ . 譜 .

 

" ", ୼ . ,  孚,  ୐ ୼ . (, 61, 621)

 

έŭȭ

 

... 譼 (1 3, 5)? ,  .

 

୼ ,  ?

 

 ୼. : ?  , ୞ ( 1, 1011). . ୞ , , . ( , 62, 417)

 

έȭ έŭ

 

 孜  譼孚 , 譼  ଡ଼ 孜? ,  孜  譼 . : . ( 譼, , 56, 37)

 

έ ǭ

 

༭ , 孚  , 譼.

 

  , , 孞 .  , ୼, , ,  ୼ . ,  .

 

譼孚 ଡ଼ () 孚. 筼 ୼  譼 . ( , 61, 371)

 

ŭέ ŭέЭȭ ƭ

 

譼 歼 譼  ୼ଡ଼ , , , ୼ଡ଼.

 

୼   ୼ଡ଼. , , 孞: 子 子 譜 (1 5, 1) (...)

 

( ୼ଡ଼, 49, 278)

 

, ,  ୼ଡ଼, 歼 . , ୼ (2 2, 7). , , 孚 . ༭, , , . . ༭  . , , , , , , . ,  , .

 

. 譼 : " ", ? .

 

, ,  ୼ଡ଼ , : (2 2, 11). , , , ୼ଡ଼.

 

ȭ έ

 

孞 ༭ , , , , 孜 . ( 8, 24).

 

,  ,  , 弭 .

 

, .

୼ , ,   , ༭  . , , , 孞 . ( , 47, 279)

 

ŭӭ

 

.  ୼ଡ଼. 孜 , ୼ଡ଼ . , ୼ଡ଼. , ୼ଡ଼ .

 

, , , . ,  , ୼ଡ଼. , ୼ଡ଼. 孜, . 孜 , ୼ଡ଼ , 孜.

 

? , ୼ଡ଼ . ? , ୼ଡ଼ (...).

, ? 弭 . ,  , ଡ଼. ୼ଡ଼.

 

譼 : ୼ଡ଼ ୚. ? , ୐ ? . , ? ( ୼ଡ଼, 49, 338)

 

ŭŭ έӭ έŭ

 

歼 歼, ( 6, 11). 譼 " " " ", . 譼 , .

 

? 子.

᭼譞 . 譼 . , , , . (, 62, 158)

 

ӭ ŭŭ

 

, , ୚ . 譐 弭   . . ( ), 譼 .

 

, , . ୼ , 譼 : , ,  ( 25, 41).

 

" . 孞 ", . , ? "", , " ". , 譼, ୼ , 孞 ? 孞 ? "", , "  ". , 孞 ? , ! , !

 

ଡ଼, 譼, , . ୼ 譜 ୚ , . ( , 56, 287)

 

έ ӭ ƭ

 

譼  ( 141, 3).   譼  , ୼ 歼.

ଡ଼ଡ଼? ୐  .  , , ?  ? 譐 ?  , , . : , ( 3, 1). : ( 3, 20).

 

( 141. , 55, 440)

 

ŭέ ӭ­ ŭ έȭ

 

, , 孞   , . 譼 , ,  ,  譼, 譼 , , , .

 

. , , 譼 孜  孜, 孞 , ୚ , . ( 孚, 55, 527528)

 

ŭȭ , ŭȭ

 

譼 譼 ? 譼 孞 . , , ୼ 譼 , ? , . , . 譼 . . ༭ , , ୼ ୼ , . 譼孚,  孜, 譼孚 , ୼ . ( 譼 孜, 440441)

 

ȭȭ έ؎

 

୼ , . , 譐 譼 . , .

 

, , ୐ , , 譼 , , ଡ଼. , ୐, , ୚ . ଡ଼.

 

, 孜.

 

. ୼, . ୚ , . 孞   . 孞, 譼孚  . ( , 50, 610)

 

ŭέ ŭΎ ȭ

 

, , , , : 歼, 孜 ( 4, 5).    :    ( 3, 17). , . ୐ , , . , , , 歼 . , , 쭜. , ,  , . 譼 ༭ 歼   , , , ୐ 譼  ༭ . : 歼, 孜 . 譼 " ", . 孞 ଡ଼. 孞 . ୼  ༭  孞  , , ୼, .

 

? 譼  ,  , 譜 孞 : ( 4, 4). 譜, , .

 

, ୼ , 譜 . ୼  : .

 

Ύȭ έȭ

 

孜?  孜 孞:  ༭譼 孜, , .   譼,  . ୼, ༭譼 , , . . , , 䭜 , ༭譼 子 . 譼 :  . . , 孞  , ༭譼.

 

έŭ, ͭŭ ȭȭ

 

, ( 4, 11). ୼, 譼 , ୚. , . , 譼孚, . , , , , .

 

୐.

 

έȭ ȭȭ

 

, , , . 譼孚 孜  , ୼ , : "  , ", . : .  , . 譼 譼 , 譜, , ,  .

 

, , ? ୼ ୼  . , 譼 孞 . ༭孞 .

 

譼  . , , ୚ 孜 .

 

έ έȭ ȭƌ

 

譼 , 譼孚,  ? ༭ 譼孚  ୼, 輭 . 譼 譼,  譼  譼 . ଡ଼, 譼 , . 歼 , , 孜  . (, 57, 210214)

 

ŭέ ӭ­ ѭŭŭ ȭέ

 

孜 ༭孞 , . 孜 , . , 孼, 孜,  孞: 筼୞ , 子  ,  , 孞 孜 (2 2, 17). , , , , , 孜 孜 .

 

, 孜, ༭. 孜 , 譼 , , 쭜, , .

 

弭 . , , , 孜  . 譼, ,  , . ,  , , 䭜, : (2 2, 2). 譼孚 ଡ଼ , 孞. ( , 61, 321322)

 

έ ŭ

 

譼 , 譼 , ୞ .

 

. , . , 譜,  ( 8, 31). , 譼 譼 ( 1, 12). , , , , , , . ,  孜  , 譼 , 子.

 

୼, , ଡ଼. , 孞 , 歼 , 嚭譼 . , 子 . 子 , . , , , , . , 譚 . , 譚 .

 

孞 ?  子 譼 ଡ଼  ୼ 子, . :    歼 譚 (. . 16, 14). , , 孜 , 孜 孞 , . , 孜, 孞   ୞ .

 

? ୞ 譼.

  ୼.  譼 . , , , , 孞 . , , ,  ? 孜   ? , 孜  譼 , , , , .

 

ȭ έ

 

, , ଡ଼  ,  , 孜 ଡ଼. 譼 , . , 孞:  ?  , ୞ (, 1, 9, 11). , , 孞: ( 1, 16). 䭜 , . , , 譼 , . ,  , 譼  , 孜 .

 

, , , 孞 孞 譼 , 譼 , . 譼 .

 

, ,  譼 . .

 

ȭ ӭ

 

孜   , . ୼ , , . 譼  , 孜, . ୼ , 譼 , 譼 . , .

 

, , ? , ,  .  ?

 

έ έ έŭ ӭȭ:

 

)

, 子, ଡ଼ , , 譼 , 譼 譼 孚 ,  , .

. ୼ ୼, 孞. ଡ଼  ୼ , 子 , 子 . .

, , . , , ? ? ? ? , , 孞 譼 , 歼 .

 

孞: , , ( 103, 24)! ,  歼. , : (. 13, 5). : , ଡ଼ 孜 ( 1, 20).  ଡ଼ .

 

 , , , ? , 孞  .

 

, ,  ଡ଼?  ଡ଼ ... ( 1, 21, 25). 譜 , ,  孚 ଡ଼. ? , ୚ .

 

)

, , ? ? , , , ୞ ,  .

 

, ,  ୼ . ୚, ୼ 孚 ( 5, 28). . , ( 3, 512). . , 譞 ୐. . , .

 

? , ? ,  , , .

 

)

? 譼  ? .  , 歼  (1 1, 18). : , 孼 , (1 , 1 23).

 

)

 譼 孜 ? ୐ . : , (2 , 2, 16). , , , ?

 

)

. 孜  ? 譼 ? ଡ଼. :  ,   . ? ? 譼 ,   .

 

) ?

, ? ଡ଼ 孜 .

 

, , ୼. , , 孞: (1 5, 5). 孜,  , . , 譼,  ଡ଼ 蜭 , . , .

 

譼 孜, , ,  , : , (2 2, 8, 7, 11). 孚 . 譜 孚? 孚 ୼ , 譼.

 

ଡ଼ ?  孚 ୼ ,  孞 : , ( 2, 6). , , ,   . . , : . , 譼孚 . 䭜? ( 49, 258262)

 

: